سینمایی سوار بی نام

سینمایی سوار بی نام در شهر کوچکی به نام لاگو اتفاق می افتد. جایی که سه تبهکار به آن جا حمله کرده اند و غریبه ای هفت تیر کش برای مقابله با آن ها استخدام شده است.......
خلاصه داستان
سینمایی سوار بی نام در شهر کوچکی به نام لاگو اتفاق می افتد. جایی که سه تبهکار به آن جا حمله کرده اند و غریبه ای هفت تیر کش برای مقابله با آن ها استخدام شده است.......
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کلینت ایستوود
  • بازیگران ماریانا هیل, ورنا بلوم, کلینت ایستوود