مستند میراث کهن به معرفی جاذبه ها و ابنیه تاریخی شهرهای مختلف در استان اصفهان می پردازد. کتاب مصور اصفهان تجلی هنرمندانه یک درک متعالی است و شهر ها و دهکده های کوچک و بزرگ پیرامونش را باید اوراق این کتاب فرهنگ و هنر ادب استان اصفهان دانست.
خلاصه داستان
مستند میراث کهن به معرفی جاذبه ها و ابنیه تاریخی شهرهای مختلف در استان اصفهان می پردازد. کتاب مصور اصفهان تجلی هنرمندانه یک درک متعالی است و شهر ها و دهکده های کوچک و بزرگ پیرامونش را باید اوراق این کتاب فرهنگ و هنر ادب استان اصفهان دانست.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجید عکاف زاده و سید حسن حسینی
  • بازیگران
قسمت ها