مستند میراث کهن قسمت اول: درنهایت راه به سویی میبریم که از جی و خوراسگان اصفهان می گذرد و شهر سجزی را پیش رویمان میگستراند . در این قسمت به تاریخچه و معرفی جاذبه های شهر سجزی می پردازد .
خلاصه داستان
مستند میراث کهن قسمت اول: درنهایت راه به سویی میبریم که از جی و خوراسگان اصفهان می گذرد و شهر سجزی را پیش رویمان میگستراند . در این قسمت به تاریخچه و معرفی جاذبه های شهر سجزی می پردازد .
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجید عکاف زاده و سید حسن حسینی
  • بازیگران
قسمت ها