سینمایی سفر به چین

سینمایی سفر به چین در قرن هجدهم جریان دارد و ادامهی ماجراجوییهای تازهی جاناتان گرین را دنبال میکند، زیرا او یک سفر علمی و فوقالعادهای را انجام میدهد که او را از انگلستان به چین هدایت میکند و…
خلاصه داستان
سینمایی سفر به چین در قرن هجدهم جریان دارد و ادامهی ماجراجوییهای تازهی جاناتان گرین را دنبال میکند، زیرا او یک سفر علمی و فوقالعادهای را انجام میدهد که او را از انگلستان به چین هدایت میکند و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان اولگ استپچنکو
  • بازیگران جیسون فلمینگ, چارلز دنس, جکی چان