سرزمین موعود در قرن هجدهم در دانمارک، یک قهرمان جنگی به نام کاپیتان لودویگ کالن به دنبال آن است که سرزمینی وسیع و غیر قابل سکونت را آباد کند. این منطقه زیبا تحت کنترل اشراف زاده سنگدلی است که می داند کالن چه تهدیدی برای قدرت اوست. وقتی مردم جدید شروع به سکونت در آنجا می کنند، رویارویی خشونت باری بین دو مرد در می گیرد.
خلاصه داستان
سرزمین موعود در قرن هجدهم در دانمارک، یک قهرمان جنگی به نام کاپیتان لودویگ کالن به دنبال آن است که سرزمینی وسیع و غیر قابل سکونت را آباد کند. این منطقه زیبا تحت کنترل اشراف زاده سنگدلی است که می داند کالن چه تهدیدی برای قدرت اوست. وقتی مردم جدید شروع به سکونت در آنجا می کنند، رویارویی خشونت باری بین دو مرد در می گیرد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران مدس میکلسن, آماندا کالین, گوستاو لیند, کریستین کوجات تورپ, مگنوس کرپر, سورن مالینگ, مورتن هی اندرسن, جاکوب لوهان, توماس گابریلسون