مهاجرت

Migration

مهاجرت ماجرای یک خانواده اردک است که سعی دارند پدر سخت گیر و محتاط خود را قانع کنند که اجازه دهد به بزرگ ترین سفر تفریحی عمرشان بروند.
خلاصه داستان
مهاجرت ماجرای یک خانواده اردک است که سعی دارند پدر سخت گیر و محتاط خود را قانع کنند که اجازه دهد به بزرگ ترین سفر تفریحی عمرشان بروند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان بنجامین رنر
  • بازیگران