سینمایی ماشین جهنمی درباره بروس کاگبرن، نویسنده منزوی و بحث‌برانگیز کتاب معروف ماشین جهنمی، زمانی که شروع به دریافت نامه‌های بی‌پایان از طرف یک طرفدار وسواسی و روانپریش می‌کند، از مخفیگاه بیرون کشیده می‌شود. چیزی که در پی می‌آید هزارتوی خطرناکی است که او به دنبال شخصی در پشت پیام‌های مرموز می‌گردد.
خلاصه داستان
سینمایی ماشین جهنمی درباره بروس کاگبرن، نویسنده منزوی و بحث‌برانگیز کتاب معروف ماشین جهنمی، زمانی که شروع به دریافت نامه‌های بی‌پایان از طرف یک طرفدار وسواسی و روانپریش می‌کند، از مخفیگاه بیرون کشیده می‌شود. چیزی که در پی می‌آید هزارتوی خطرناکی است که او به دنبال شخصی در پشت پیام‌های مرموز می‌گردد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان اندرو هانت
  • بازیگران گای پیرس, آلیس ایو, الکس پتیفر, جرمی دیویس