اسرائیل از درون

دربارهمستند اسرائیل از درون

مستند اسرائیل از درون با نگاهی ویژه به درون جامعه اسرائیل؛ به روایت اتفاقات و حقایق مربوط به قبل از تاسیس این رژیم تا امروز می پردازد. این مستند، با نگاهی تاریخی و ریشه ای، چگونگی اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل اسرائیل را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به وقایع پس از سال 1٩48، از جمله نسل کشی و آوارگی مسلمانان و شرایط اجتماعی حاکم بر مهاجران یهودی و شکاف‌های آن از نظر جامعه‌شناسان اسرائیلی می‌پردازد.
خلاصه داستان

دربارهمستند اسرائیل از درون

مستند اسرائیل از درون با نگاهی ویژه به درون جامعه اسرائیل؛ به روایت اتفاقات و حقایق مربوط به قبل از تاسیس این رژیم تا امروز می پردازد. این مستند، با نگاهی تاریخی و ریشه ای، چگونگی اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل اسرائیل را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به وقایع پس از سال 1٩48، از جمله نسل کشی و آوارگی مسلمانان و شرایط اجتماعی حاکم بر مهاجران یهودی و شکاف‌های آن از نظر جامعه‌شناسان اسرائیلی می‌پردازد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان عبدالرضا پناهی
  • بازیگران حسن همایی