اسرائیل از درون

مستند اسرائیل از درون با نگاهی ویژه به درون جامعه اسرائیل؛ به روایت اتفاقات و حقایق مربوط به قبل از تاسیس این رژیم تا امروز می پردازد.
خلاصه داستان
مستند اسرائیل از درون با نگاهی ویژه به درون جامعه اسرائیل؛ به روایت اتفاقات و حقایق مربوط به قبل از تاسیس این رژیم تا امروز می پردازد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان عبدالرضا پناهی
  • بازیگران حسن همایی