بکام2023 مجموعه چهارقسمتی به داستان بکام می پردازد که چگونه از زندگی فقیرانه خود به شهر جهانی در فوتبال رسیده است
خلاصه داستان
بکام2023 مجموعه چهارقسمتی به داستان بکام می پردازد که چگونه از زندگی فقیرانه خود به شهر جهانی در فوتبال رسیده است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان : فیشر استیونس
  • بازیگران