دویست و هشتاد روز وقتی انتخاب درست کنار گذاشته می شود و کار غلط انجام می شود آن هم جایگزین کردن سزارین به جای زایمان طبیعی است و در این مستند اثرات وخطرات به بررسی زایمان با روش سزارین می پردازد
خلاصه داستان
دویست و هشتاد روز وقتی انتخاب درست کنار گذاشته می شود و کار غلط انجام می شود آن هم جایگزین کردن سزارین به جای زایمان طبیعی است و در این مستند اثرات وخطرات به بررسی زایمان با روش سزارین می پردازد
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران محمدحسین شفاهی, راحله امینیان, مهرداد قادری