سگ های سازنده

  • کارگردان
  • بازیگران
سگ های سازنده فینی سگ جوان و خلاقی است که باوجود جثه کوچکش ثابت می کند برای داشتن رویاهای بزرگ یا ایده های ناب، نیازی به داشتن پنجه های بزرگ نیست.
خلاصه داستان
سگ های سازنده فینی سگ جوان و خلاقی است که باوجود جثه کوچکش ثابت می کند برای داشتن رویاهای بزرگ یا ایده های ناب، نیازی به داشتن پنجه های بزرگ نیست.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران