بچه های زمین خاکی

  • کارگردان
  • بازیگران
داستان تیم فوتبال کودکان کار در کوره های آجرپزی است که ابتدا از زمینهای خاکی شروع می کنند و سپس به یک تیم حرفه ای تبدیل می شوند.
خلاصه داستان
داستان تیم فوتبال کودکان کار در کوره های آجرپزی است که ابتدا از زمینهای خاکی شروع می کنند و سپس به یک تیم حرفه ای تبدیل می شوند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران