بازی ناصر پسر انسان

  • کارگردان
  • بازیگران

بازی ناصر پسر انسان

داستان از جایی شروع می شود که ملکه الیزابت شی جادویی را از سرزمین ایران به سرقات برده وشعله های آتش و خاکستر امپراتوری ناصر را در بر گرفته‌ پادشاه هم می خواهد شی را پس بگیرد هم انگلستان را با خاک یکسان کند.

سبک بازی

دو بعدی شوتر مبتنی به کاورگیری
خلاصه داستان

بازی ناصر پسر انسان

داستان از جایی شروع می شود که ملکه الیزابت شی جادویی را از سرزمین ایران به سرقات برده وشعله های آتش و خاکستر امپراتوری ناصر را در بر گرفته‌ پادشاه هم می خواهد شی را پس بگیرد هم انگلستان را با خاک یکسان کند.

سبک بازی

دو بعدی شوتر مبتنی به کاورگیری
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها