ایران جوان - میدان تیر

  • کارگردان
  • بازیگران
برنامه ایران جوان - میدان تیر یکی از ویژه برنامه های شبکه ایران جوان می باشد. ایران برنامه محصول تولیدی از شبکه ایران جوان می باشد.
خلاصه داستان
برنامه ایران جوان - میدان تیر یکی از ویژه برنامه های شبکه ایران جوان می باشد. ایران برنامه محصول تولیدی از شبکه ایران جوان می باشد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران