سریال اونی: ماجرای خدای طوفان فصل1قسمت اول

  • کارگردان
  • بازیگران
خلاصه قسمت اول:
بعد از آغاز شدن روز ی جدید در کوهستان کامیگامی و آغاز اولین روز مدرسه اوناری متو جه موضوعی می شود و...
خلاصه داستان
خلاصه قسمت اول:
بعد از آغاز شدن روز ی جدید در کوهستان کامیگامی و آغاز اولین روز مدرسه اوناری متو جه موضوعی می شود و...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها