تبدیل شوندگان: زمین اسپارک

تبدیل شوندگان: زمین اسپارک
خانواده مانتو به شهر کوچکی نقل مکان میکند پس از پایان جنگ داخلی میان اتوبات ها و دیسپتیکان ها آنها گونه جدید از تبدیل شوندگان را به فرزندی قبول میکند این تبدیل شوندگان به کمک 2 فرزند خود سعی بر حفاظت از خودو پیدا کردن جای خود در جهان هستند
خلاصه داستان
تبدیل شوندگان: زمین اسپارک
خانواده مانتو به شهر کوچکی نقل مکان میکند پس از پایان جنگ داخلی میان اتوبات ها و دیسپتیکان ها آنها گونه جدید از تبدیل شوندگان را به فرزندی قبول میکند این تبدیل شوندگان به کمک 2 فرزند خود سعی بر حفاظت از خودو پیدا کردن جای خود در جهان هستند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان استیون کیپل جونیور
  • بازیگران