داگمن (مرد سگی) قصه‌ی مردی است که تا آنجا که در توان دارد می‌خواهد خشونت را رام کند. این را گارونه از همان سکانس اول به مخاطب نشان می‌دهد. مارچه در برابر پرخاشگری سگی تقلا می‌کند تا او را آرام کند. گویی تا آن سگ آرام نشود مارچه هم آرام نمی‌گیرد.
خلاصه داستان
داگمن (مرد سگی) قصه‌ی مردی است که تا آنجا که در توان دارد می‌خواهد خشونت را رام کند. این را گارونه از همان سکانس اول به مخاطب نشان می‌دهد. مارچه در برابر پرخاشگری سگی تقلا می‌کند تا او را آرام کند. گویی تا آن سگ آرام نشود مارچه هم آرام نمی‌گیرد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان ماتئو گارونه
  • بازیگران آدامو دیونیسی, فرانچسکو آکوارولی