0
100
امتیاز منتقدین

بنفشه

5.64 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 گیردیم یاریم باغچاسینا (چهارگاه) بنفشه 00:05:49 ورود
  • 2 اوداغ گز بو داغ گز بنفشه 00:04:02 ورود
  • 3 بیات شیراز (تصنیفی) بنفشه 00:05:56 ورود
  • 4 دلکش بنفشه 00:05:15 ورود
  • 5 یاشا کونل بنفشه 00:04:43 ورود
  • 6 چهارگاه (تصنیفی) بنفشه 00:05:25 ورود
  • 7 بنفشه (چهارگاه) بنفشه 00:04:21 ورود
  • 8 گلمدی (چهارگاه و بسته نگار) بنفشه 00:05:21 ورود

درباره صدا :

بنفشه

آلبوم تصاویر