0
100
امتیاز منتقدین

شور شیرین

5.07 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 له بیستون وارانه «شور محلی» شور شیرین 00:13:32 ورود
  • 2 آخ لیل و داخ لیل «راست پنجگاه» شور شیرین 00:13:21 ورود
  • 3 هی لاوه لاوه «شور» شور شیرین 00:13:18 ورود
  • 4 قطعه بدون کلام «راست پنجگاه» شور شیرین 00:06:03 ورود
  • 5 قطعه بدون کلام «شور» شور شیرین 00:05:00 ورود
  • 6 لیل باو «شور» شور شیرین 00:12:07 ورود

درباره صدا :

شور شیرین

آلبوم تصاویر