0
100
امتیاز منتقدین

ده سال با کیتارو

4.74 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 Down/Rising Sun ده سال با کیتارو 00:06:36 ورود
  • 2 Lord Of Wind ده سال با کیتارو 00:04:27 ورود
  • 3 Caravansary ده سال با کیتارو 00:06:00 ورود
  • 4 Shimmering Horizon ده سال با کیتارو 00:04:48 ورود
  • 5 The Clouds ده سال با کیتارو 00:07:14 ورود
  • 6 Oasis ده سال با کیتارو 00:06:01 ورود
  • 7 Them From Silk Road ده سال با کیتارو 00:06:18 ورود
  • 8 Cosmic Love ده سال با کیتارو 00:06:04 ورود

درباره صدا :

ده سال با کیتارو

آلبوم تصاویر