0
100
امتیاز منتقدین

ردیف نی 1

6.63 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 تحریر جواد خانی- شور La ردیف نی 1 00:01:54 ورود
 • 2 رهاوی - شور Re ردیف نی 1 00:00:38 ورود
 • 3 درآمد - دشتی La ردیف نی 1 00:01:41 ورود
 • 4 غم انگیز - دشتی La ردیف نی 1 00:01:15 ورود
 • 5 سملک - شور La ردیف نی 1 00:01:59 ورود
 • 6 زیر کش سملک - شور La ردیف نی 1 00:00:53 ورود
 • 7 درآمد - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:35 ورود
 • 8 قجر - شور La ردیف نی 1 00:01:57 ورود
 • 9 اوج - دشتی La ردیف نی 1 00:01:44 ورود
 • 10 سملی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:47 ورود
 • 11 درآمد - شور La ردیف نی 1 00:00:49 ورود
 • 12 رضوی - شور La ردیف نی 1 00:01:21 ورود
 • 13 خارا - شور La ردیف نی 1 00:01:02 ورود
 • 14 رهاوی - شور La ردیف نی 1 00:00:36 ورود
 • 15 درآمد خارا - شور La ردیف نی 1 00:00:38 ورود
 • 16 شهناز - شور La ردیف نی 1 00:01:17 ورود
 • 17 حاجیانی - دشتی La ردیف نی 1 00:01:09 ورود
 • 18 ملک حسین - شور Re ردیف نی 1 00:01:26 ورود
 • 19 خارا - شور Re ردیف نی 1 00:01:01 ورود
 • 20 غم انگیز - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:05 ورود
 • 21 زیر کش سملک - شور Re ردیف نی 1 00:01:00 ورود
 • 22 قرچه - شور La ردیف نی 1 00:01:22 ورود
 • 23 قرچه - شور Re ردیف نی 1 00:01:23 ورود
 • 24 رضوی - شور Re ردیف نی 1 00:01:28 ورود
 • 25 دشتستانی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:13 ورود
 • 26 دوبیتی - شور La ردیف نی 1 00:00:34 ورود
 • 27 بید گلی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:47 ورود
 • 28 ملک حسین - شور La ردیف نی 1 00:00:56 ورود
 • 29 در آمد شور - شور Re ردیف نی 1 00:00:52 ورود
 • 30 حسینی - شور La ردیف نی 1 00:00:44 ورود
 • 31 دوبیتی - شور Re ردیف نی 1 00:00:58 ورود
 • 32 بید گلی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:54 ورود
 • 33 گیلکی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:59 ورود
 • 34 سملی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:46 ورود
 • 35 اوج - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:54 ورود
 • 36 حاجیانی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:10 ورود
 • 37 کرشمه - شور Re ردیف نی 1 00:00:54 ورود
 • 38 شهناز - شور Re ردیف نی 1 00:01:19 ورود
 • 39 قجر - شور Re ردیف نی 1 00:01:52 ورود
 • 40 عزال - شور La ردیف نی 1 00:00:52 ورود
 • 41 گیلکی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:50 ورود
 • 42 حسینی - شور Re ردیف نی 1 00:00:48 ورود
 • 43 درآمد خارا - شور Re ردیف نی 1 00:00:41 ورود
 • 44 کرشمه - شور La ردیف نی 1 00:00:50 ورود

درباره صدا :

ردیف نی 1

آلبوم تصاویر