0
100
امتیاز منتقدین

دیتیرامبی

5.20 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 سرزمین جاودانگان دیتیرامبی 00:05:31 ورود
  • 2 قطعه بیست ضربی دیتیرامبی 00:04:12 ورود
  • 3 الهه کوهستان دیتیرامبی 00:06:01 ورود
  • 4 پایکوبی دیتیرامبی 00:05:44 ورود
  • 5 بیداری الهه دیتیرامبی 00:01:55 ورود
  • 6 روشنایی و مستی زمین دیتیرامبی 00:05:33 ورود
  • 7 جشن چوپان ها دیتیرامبی 00:08:53 ورود
  • 8 گام های دیونیسو دیتیرامبی 00:11:18 ورود

درباره صدا :

دیتیرامبی

آلبوم تصاویر