0
100
امتیاز منتقدین

ردیف نی (مقدماتی) 3

6.44 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 فرود (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:43 ورود
 • 2 درآمد (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:20 ورود
 • 3 رجز (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:49 ورود
 • 4 حصار (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:57 ورود
 • 5 زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:16 ورود
 • 6 خسروانی (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:07 ورود
 • 7 چهارپاره - نصیر خانی (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:02:32 ورود
 • 8 مخالف (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:00 ورود
 • 9 کشته (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:05 ورود
 • 10 نغمه ی مغلوب (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:26 ورود
 • 11 شکسته (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:02:05 ورود
 • 12 خاوران (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:22 ورود
 • 13 درآمد اول (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:52 ورود
 • 14 نغمه (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:59 ورود
 • 15 زنگوله (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:53 ورود
 • 16 پیش زنگوله (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:38 ورود
 • 17 راک کشمیر (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:06 ورود
 • 18 مغلوب (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:18 ورود
 • 19 صوفی نامه (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:18 ورود
 • 20 ساقی نامه (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:09 ورود
 • 21 داد (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:29 ورود
 • 22 حزان (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:39 ورود
 • 23 گشایش (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:59 ورود
 • 24 درآمد اول (دستگاه سه گاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:57 ورود
 • 25 نیشابورک (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:59 ورود
 • 26 دوبیتی (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:39 ورود
 • 27 مویه (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:51 ورود
 • 28 مغلوب (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:06 ورود
 • 29 هدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:52 ورود
 • 30 زابل (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:30 ورود
 • 31 فیلی (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:37 ورود
 • 32 چهارمضراب (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:59 ورود
 • 33 بسته نگار (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:19 ورود
 • 34 پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:42 ورود
 • 35 کرشمه (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:03 ورود
 • 36 درآمد دوم (دستگاه سه گاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:06 ورود
 • 37 زابل (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:11 ورود
 • 38 دلکش (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:29 ورود
 • 39 کرشمه (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:23 ورود
 • 40 منصوری (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:40 ورود
 • 41 درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:44 ورود
 • 42 مویه (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:10 ورود
 • 43 فرود (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:28 ورود
 • 44 مخالف (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:35 ورود
 • 45 حصار (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:26 ورود
 • 46 نهیب (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:31 ورود
 • 47 مثنوی (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:47 ورود
 • 48 نیریز (دستگاه ماهور) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:01:41 ورود
 • 49 زنگوله (دستگاه چهارگاه) ردیف نی (مقدماتی) 3 00:00:36 ورود

درباره صدا :

ردیف نی (مقدماتی) 3

آلبوم تصاویر