• خبر سراسری

 • شبهای ایران

 • شبانگاهی

 • نمایش

 • سوگ ها و اواها

 • تامین

 • سجاده

 • قران

 • اذان صبح5:25

 • پرسمان دینی

 • آغاز برنامه شبکه

 • لبخند خوبان

 • دولت بیدار

 • یادداشتهای روزانه من

 • صبح عالی

 • خبر سراسری

 • مجله ورزشی

 • تامین

 • همدان کلینیک

 • پیام بازرگانی

 • mc

 • خبر استان

 • mc

 • شهر قصه ها

 • دریچه

 • رادیو محله

 • خبر استان

 • خانه ملت

 • تامین

 • تمنای دل

 • قران

 • اذانگاهی اذان ظهر به افق همدان13:15

 • حماسه حسینی شهید مطهری

 • پیام بازرگانی

 • راه امام کلام امام

 • خبر سراسری

 • یک جرعه عاشقی

 • گام پنجم

 • دریچه

 • خبر استان

 • MC

 • جوانان سلام

 • سرود

 • شهر قصه ها

 • مستند

 • خیمه خورشید

 • mc

 • قران و مناجات

 • اذ انگاهی اذان مغرب به افق همدان19:57

 • قران و زندگی

 • صدای صحنه

 • خبر سراسری

 • حسینیا

 • نمایش عبدالله ابن حسن

 • درس مثنوی

 • سوگ ها و اواها