0
100
امتیاز منتقدین

نجوایی برای باد

5.95 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 برای واژه، برای رنگ... نجوایی برای باد 00:06:25 ورود
  • 2 در رهگذار باد... نجوایی برای باد 00:09:28 ورود
  • 3 روشنان پنهانی نجوایی برای باد 00:06:49 ورود
  • 4 پرسه های آرام و نهان نجوایی برای باد 00:05:14 ورود
  • 5 تنها تو را تنها نجوایی برای باد 00:06:47 ورود
  • 6 خونبوته ی مرجانی خورشید نجوایی برای باد 00:03:01 ورود

درباره صدا :

نجوایی برای باد

آلبوم تصاویر