0
100
امتیاز منتقدین

6 جهت و برون 6

6.16 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 جهت پنج {سفر به دیار عرب} 6 جهت و برون 6 00:10:23 ورود
  • 2 جهت دو {سفر به ایران} 6 جهت و برون 6 00:06:34 ورود
  • 3 برون شش 6 جهت و برون 6 00:06:15 ورود
  • 4 جهت شش {سفر به آذربایجان و قونیه} 6 جهت و برون 6 00:07:29 ورود
  • 5 جهت سه {سفر به ایران} 6 جهت و برون 6 00:06:28 ورود
  • 6 چهت چهار {سفر به هند} 6 جهت و برون 6 00:08:40 ورود
  • 7 جهت یک {سفر به تبت} 6 جهت و برون 6 00:05:16 ورود

درباره صدا :

6 جهت و برون 6

آلبوم تصاویر