0
100
امتیاز منتقدین

پشت پرچین سخن

6.66 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 حسرت سالها (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:04:00 ورود
 • 2 به افسونش... (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:05:13 ورود
 • 3 سراسیمه در باد... (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:02:21 ورود
 • 4 سخن (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:04:47 ورود
 • 5 خیال قدیم (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:04:13 ورود
 • 6 پشت پرچین سخن... (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:02:23 ورود
 • 7 پشت پرچین (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:01:27 ورود
 • 8 سراسیمه (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:01:18 ورود
 • 9 سالها (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:08:42 ورود
 • 10 قدم در خیال قدیم (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:01:41 ورود
 • 11 فراموشی (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:04:19 ورود
 • 12 در باد (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:02:30 ورود
 • 13 در این حسرت (بخش دوم) پشت پرچین سخن 00:04:00 ورود
 • 14 قدم (بخش اول) پشت پرچین سخن 00:05:40 ورود

درباره صدا :

پشت پرچین سخن

آلبوم تصاویر