0
100
امتیاز منتقدین

آفتاب شرقی

5.06 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 غریبانه آفتاب شرقی 00:03:56 ورود
  • 2 رقص پرستوها آفتاب شرقی 00:06:03 ورود
  • 3 تلاش آفتاب شرقی 00:02:15 ورود
  • 4 خیال آفتاب شرقی 00:05:56 ورود
  • 5 خورشید آفتاب شرقی 00:05:10 ورود
  • 6 منتظر در ساحل آفتاب شرقی 00:03:13 ورود
  • 7 صحرا آفتاب شرقی 00:04:49 ورود
  • 8 آرزو آفتاب شرقی 00:09:49 ورود

درباره صدا :

آفتاب شرقی

آلبوم تصاویر