0
100
امتیاز منتقدین

آخرین گریه (بی کلام)

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 High On Emotion آخرین گریه (بی کلام) 00:04:14 ورود
 • 2 Some Day آخرین گریه (بی کلام) 00:03:55 ورود
 • 3 Now That I Know آخرین گریه (بی کلام) 00:04:21 ورود
 • 4 Spanish Train آخرین گریه (بی کلام) 00:05:07 ورود
 • 5 The Ecstasy Of Flight آخرین گریه (بی کلام) 00:03:52 ورود
 • 6 Carry Me آخرین گریه (بی کلام) 00:04:04 ورود
 • 7 The Last Time I Cried آخرین گریه (بی کلام) 00:05:28 ورود
 • 8 Patricia The Stripper آخرین گریه (بی کلام) 00:04:17 ورود
 • 9 Dream Lover آخرین گریه (بی کلام) 00:03:53 ورود
 • 10 Don't Pay The Ferryman آخرین گریه (بی کلام) 00:03:34 ورود
 • 11 Hero آخرین گریه (بی کلام) 00:04:19 ورود
 • 12 Any Time You Need A Friend آخرین گریه (بی کلام) 00:04:25 ورود
 • 13 The Traveller آخرین گریه (بی کلام) 00:04:05 ورود
 • 14 Make It Happen آخرین گریه (بی کلام) 00:04:26 ورود
 • 15 Music Box آخرین گریه (بی کلام) 00:05:01 ورود
 • 16 Sailing Away آخرین گریه (بی کلام) 00:04:43 ورود

درباره صدا :

آخرین گریه (بی کلام)

آلبوم تصاویر