0
100
امتیاز منتقدین

تنها رفتی

6.25 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 شهابی (بیات ترک) تنها رفتی 00:01:32 ورود
 • 2 ادامه دشتی، فرود (دشتی) تنها رفتی 00:01:03 ورود
 • 3 ادامه ابوعطا، ضربی 3/4، فرود (ابوعطا) تنها رفتی 00:02:21 ورود
 • 4 پیش درآمد سه گاه 3/4 (سه گاه) تنها رفتی 00:02:48 ورود
 • 5 ادامه بیات ترک، شکسته، چهارمضراب 8/16 شکسته، فرود تنها رفتی 00:03:54 ورود
 • 6 ادامه سه گاه، مویه، چهارمضراب 6/16، مویه (سه گاه) تنها رفتی 00:05:32 ورود
 • 7 درآمد (ابوعطا) تنها رفتی 00:01:17 ورود
 • 8 گوشه آواز، چهار مضراب 8/16 و فرود (بیات ترک) تنها رفتی 00:01:22 ورود
 • 9 چهار مضراب 6/8 (بیات ترک) تنها رفتی 00:02:33 ورود
 • 10 فیلی و فرود (بیات ترک) تنها رفتی 00:01:09 ورود
 • 11 حجاز (ابوعطا) تنها رفتی 00:02:04 ورود
 • 12 سیخی، رامکلی (ابوعطا) تنها رفتی 00:03:01 ورود
 • 13 اوج، فرود (دشتی) تنها رفتی 00:01:47 ورود
 • 14 درآمد (بیات ترک) تنها رفتی 00:01:39 ورود
 • 15 پیش درآمد ابوعطا 3/4 (ابوعطا) تنها رفتی 00:02:40 ورود
 • 16 درآمد (دشتی) تنها رفتی 00:02:12 ورود
 • 17 درآمد، کرشمه (سه گاه) تنها رفتی 00:02:58 ورود
 • 18 تصنیف کاروان (دشتی) تنها رفتی 00:04:11 ورود
 • 19 تصنیف ای یوسف خوشنام ما (بیات ترک) تنها رفتی 00:02:38 ورود
 • 20 دیلمان (دشتی) تنها رفتی 00:02:22 ورود
 • 21 چهار مضراب 3/8،فرود (ابوعطا) تنها رفتی 00:03:26 ورود
 • 22 چهار مضراب 6/8 (دشتی) تنها رفتی 00:02:41 ورود
 • 23 مخالف، چهارمضراب 6/8 مخالف، فرود (سه گاه) تنها رفتی 00:04:17 ورود

درباره صدا :

تنها رفتی

آلبوم تصاویر