0
100
امتیاز منتقدین

ردیف نی 1

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 تحریر جواد خانی- شور La ردیف نی 1 00:01:54 ورود
 • 2 رهاوی - شور Re ردیف نی 1 00:00:38 ورود
 • 3 درآمد - دشتی La ردیف نی 1 00:01:41 ورود
 • 4 غم انگیز - دشتی La ردیف نی 1 00:01:15 ورود
 • 5 سملک - شور La ردیف نی 1 00:01:59 ورود
 • 6 زیر کش سملک - شور La ردیف نی 1 00:00:53 ورود
 • 7 خارا - شور Re ردیف نی 1 00:01:01 ورود
 • 8 درآمد - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:35 ورود
 • 9 قجر - شور La ردیف نی 1 00:01:57 ورود
 • 10 اوج - دشتی La ردیف نی 1 00:01:44 ورود
 • 11 درآمد خارا - شور La ردیف نی 1 00:00:38 ورود
 • 12 غم انگیز - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:05 ورود
 • 13 زیر کش سملک - شور Re ردیف نی 1 00:01:00 ورود
 • 14 قرچه - شور La ردیف نی 1 00:01:22 ورود
 • 15 قرچه - شور Re ردیف نی 1 00:01:23 ورود
 • 16 رضوی - شور Re ردیف نی 1 00:01:28 ورود
 • 17 سملی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:47 ورود
 • 18 درآمد - شور La ردیف نی 1 00:00:49 ورود
 • 19 رضوی - شور La ردیف نی 1 00:01:21 ورود
 • 20 دشتستانی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:13 ورود
 • 21 دوبیتی - شور La ردیف نی 1 00:00:34 ورود
 • 22 خارا - شور La ردیف نی 1 00:01:02 ورود
 • 23 بید گلی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:47 ورود
 • 24 ملک حسین - شور La ردیف نی 1 00:00:56 ورود
 • 25 در آمد شور - شور Re ردیف نی 1 00:00:52 ورود
 • 26 حسینی - شور La ردیف نی 1 00:00:44 ورود
 • 27 سملک - شور Re ردیف نی 1 00:02:00 ورود
 • 28 عزال - شور Re ردیف نی 1 00:00:56 ورود
 • 29 تحریر جواد خانی - شور Re ردیف نی 1 00:01:58 ورود
 • 30 دشتستانی - دشتی La ردیف نی 1 00:01:20 ورود
 • 31 سملی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:46 ورود
 • 32 اوج - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:54 ورود
 • 33 رهاوی - شور La ردیف نی 1 00:00:36 ورود
 • 34 دوبیتی - شور Re ردیف نی 1 00:00:58 ورود
 • 35 بید گلی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:54 ورود
 • 36 گیلکی - دشتی La ردیف نی 1 00:00:59 ورود
 • 37 شهناز - شور La ردیف نی 1 00:01:17 ورود
 • 38 حاجیانی - دشتی La ردیف نی 1 00:01:09 ورود
 • 39 حاجیانی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:01:10 ورود
 • 40 کرشمه - شور Re ردیف نی 1 00:00:54 ورود
 • 41 حسینی - شور Re ردیف نی 1 00:00:48 ورود
 • 42 درآمد خارا - شور Re ردیف نی 1 00:00:41 ورود
 • 43 کرشمه - شور La ردیف نی 1 00:00:50 ورود
 • 44 شهناز - شور Re ردیف نی 1 00:01:19 ورود
 • 45 قجر - شور Re ردیف نی 1 00:01:52 ورود
 • 46 ملک حسین - شور Re ردیف نی 1 00:01:26 ورود
 • 47 عزال - شور La ردیف نی 1 00:00:52 ورود
 • 48 گیلکی - دشتی Mi ردیف نی 1 00:00:50 ورود

درباره صدا :

ردیف نی 1

آلبوم تصاویر